ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ਾਰਤ

ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ਾਰਤ

ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ਾਰਤ

ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ਾਰਤ ਜਰਮਨੀ ਵੱਸਣ ਆਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਓ ਪ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪੰਦਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ, ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਲਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਰਕਾ" ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਏ।

ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ਾਰਤ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ