ਸਿਰ ਤੇ ਹਰਦਮ ਮੌਤ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇਂ

ਫ਼ਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬੱਸੁਮ

ਸਿਰ ਤੇ ਹਰਦਮ ਮੌਤ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇਂ ਫ਼ਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਦਕਾਰੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇਂ ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਰੱਬ ਸ਼ਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਐਂ ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ ਐਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਜ ਦੇ ਨੇਂ ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆਖੀ ਏਏ ਵਰ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਗਜ ਦੇ ਨੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਨੇਂ ਲਾਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਜ ਦੇ ਨੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਫ਼ਲਕ ਤੋਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣਾ ਐਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਨੇਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਫ਼ਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬੱਸੁਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ