ਵਿਛੜੇ ਦਿਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇਂ

ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਲਕ
ਹੰਝੂਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਈ ਧੁਲ ਸਕਦੀ ਏ
ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਿਗਰ ਦੇ ਧੋ ਆਈਂ
ਹੰਝੂਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਈ ਸਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇਂ
ਵਿਛੜੇ ਦਿਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇਂ
ਰੋ ਆਈਂ
ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ
ਹੰਝੂਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਈ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਏ
ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਠੰਡਕ
ਬੋ ਆਈਂ
ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਲਕ
ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਈ ਧੁਲ ਸਕਦੀ ਏ
ਧੋ ਆਈਂ