ਦੇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ

ਏਜ਼ਾਜ਼

ਪਰਾਏ ਮੁਲਕ ਦਿਆਂ ਓਭੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਣ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੰਜਰ ਏ।

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਏਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ