ਨਵੇਂ ਗੱਲ

ਏਜ਼ਾਜ਼

ਆਪ ਈ ਹੱਸਾਂ, ਈ ਨਚਾਂਾ ਆਪ ਈ ਖੇਡਾਂ, ਈ ਨਚਾਂਾ ਏਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਮੈਂ ਈ ਹੋਵਾਂ ਕਲਮ ਕਲਾ !

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਏਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ