ਨਵੇਂ ਗੱਲ

ਆਪ ਈ ਹੱਸਾਂ, ਈ ਨਚਾਂਾ
ਆਪ ਈ ਖੇਡਾਂ, ਈ ਨਚਾਂਾ
ਏਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚ
ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਬੱਸ ਮੈਂ ਈ ਹੋਵਾਂ ਕਲਮ ਕਲਾ !