ਬੇ ਵਤਨੀ

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ

ਬੇ ਵਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹ ਬੇ ਵਜ਼ਨੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ