ਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀ ਫੋੜਾ ਹਯਾਤੀ ਦੁਆਲੇ
ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਆਸ ਦਯਯ
ਪੱਟੀ ਵੱਲ ਕੇ
ਹਰ ਪਲ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਅੱਖ ਦੀ
ਬੇ ਅੰਤ ਉਦਾਸੀ
ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਸੀ