ਜਾਗ ਜਾਗ

ਜਾਗ ! ਜਾਗ !
ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾਈ
ਜਾਗ ਜਾਗ
ਕਿ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬੁਲਾਂਦੀ ਨਾਹੀਂ
ਜਾਗ ਜਾਗ
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਸਤਯਯ
ਖ਼ਾਬ ਸਿਰਹਾਣੇ
ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ
ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ
ਆਪਣੇ ਹੜਾਂ ਰੁਕੇ ਗੈਯ
ਜਾਗ ਜਾਗ
ਕਿ ਨਾਚ ਦੇ ਭਤੀਰ
ਲੋਕੀ ਚਾਨਣੀ
ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੀਏ

ਜਾਗ ਜਾਗ
ਕਿ ਨੱਚਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ
ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਆ ਸਤੀਸ
ਆ ਪਾਨ ਲਵੇਟੇ ਗੈਗ
ਜਾਗ ਜਾਗ
ਕਿ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪਲ ਦੀ ਢਿਗਨੀ ਢੀਨੀ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਲੱਗ ਕੇ
ਰੋਵੇਗੀ
ਜਾਗ ਜਾਗ
ਜਾਗ
ਜਾਗ