ਲਾਲਚ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ
ਲੁਕਾਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏ
ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤਾਈਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਹਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜੀਂਦੇ