ਫ਼ਲਾਇਟ ਨੰਬਰ ALM-786

ਹੇਠ ਜੇ ਵੇਖੋ
ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਾ
ਪਤਾਲ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਬੂਹੇ
ਵਜਾ ਕੋਈ ਨਾ
ਡਿਗਦੇ ਡਿਗਦੇ
ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਪਰ ਵੱਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ
ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੋਈ ਨਾ