ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ

ਇਰਸ਼ਾਦ ਸੰਧੂ

ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਹਰਫ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਈ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਂ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖ਼ੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਏਨੇ ਕੁ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਕੋ ਘਰ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਜੋ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਈ ਫੁਰਨੇ ਆਂ ਦਿਲ ਤੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉਂਜ ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਤੜਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੇ ਨਾ ਅਪਣਾ ਆਪ ਸੀਹਾਨਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇਂ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਇਰਸ਼ਾਦ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ