ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ਼

See this page in :  

ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ਼
ਸਾਹਵਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਲ
ਚੋਰ ਬਦਨ ਵਿਚ ਕਾਮਨੀ
ਅਤੇ ਸਾਵੀ ਵੇਲ
ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਕਚਨਾਰ ਦੇ
ਸਾਹਵਾਂ ਤਕ ਤ੍ਰੇਲ
ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਜਹਾਨ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁੜੇਲ
ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ
ਤਣ ਹਰਫ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

Reference: Main Chettar nahi Chakhia; Sanjh; Page 135

ਖ਼ਾਕ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ