ਸਾਹ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਨਦਗਯਯ

ਸਾਹ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਨਦਗਯਯ
ਸਾਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੌਤ

ਸੱਤ ਦਾ ਸਾਹ ਨਈਂ ਜਾਉਂਦਾ
ਸੱਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੌਤ