ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ

ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ
ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਪੜੇ
इसें लखन वाले
सारे मुसाफ़िर
कलम किले
साडा पुड़िया लिख्या
सब किझ गया ब-कार

डॉ नगां वाले
लंघ गए उगे
सुट्् के
पैरां हेठ
कलमां दे
सजरे अरमान

ਹਵਾਲਾ: ਖੁੰਗਰ, ਦਯਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ; ਸਫ਼ਾ 43 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )