ਕਾਗ ਨਾ ਥੀਂਦੇ ਬੱਕੇ

ऊखे होके
लिख लिख वारी
पढ़के हर्फ़ पराए
किरण विडियाई
जा-जा
गैरां दे वीहड़े
उलटे सद्ध्াे
हो हो नचन्
देस दियां
मटिया रां कूलों
काग ना थीनदे बगे