ਕੁੱਲ ਰਾਹਵਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਵਣ

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ

ਕੁੱਲ ਰਾਹਵਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਵਣ ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਇੰਨਾਂ ਰਾਹਵਾਂ ਤੇ ਨਈਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਟੁਰਦੇ ਹਨ ਓ ਥਾਂ ਥਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੂਧੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗਦੇ ਹਨ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ