ਅਬਾਬੀਲ

ਜਦ ਜੀਵਨ
ਖੇਡ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ
ਸਭ ਪਾਸੇ
ਧੂੜ ਅੱਡਾ ਦਿੱਤੀ
ਜਦ ਬੰਦਿਆਂ
ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੀ
ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇ
ਆਸ ਲਗਾਨੀ ਏਏ

ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ
ਸੁਨਾਣੀ ਏ
ਅਬਾਬੀਲ ਦੀ
ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਏ