ਯਾਦ ਚੁਰੂ ਕੀ ਆਈਯ

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ

ਲੱਭ ਕੇ ਢੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਆਈਯ ਹੇਠ ਮੁਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਬਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਭ ਪੰਛੀ ਚੁਗ ਚੁਗ ਦਾਣਾ ਹੋਣ ਅਣਜਾਣੇ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਡੇ ਉਫ਼ਕ ਦੇ ਪਾਰ (1974)

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ