ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਰੀ ਵਬਾ

ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਰੀ ਵਬਾ
ਹੱਕ ਦੀ ਬਲਦੀ ਭਾ
ਰਹਿਮ ਵਿਚ ਸ਼ਫ਼ਾ

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆ
ਭਾਗ ਚਾਲਾ

ਹਨੇਰੀਆਂ ਸੁੱਤੀ
ਕੋਈ ਨਵੇਂ
ਸਵੀਲ ਜਗਾ

ਹਵਾਲਾ: ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮਦਸਰ ਪੁਨੂੰ; ਸਾਂਝ ਲਾਹੌਰ 2005؛ ਸਫ਼ਾ 52 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )