ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਜਾਵੇ

ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਜਾਵੇ
ਸਾਡਾ ਕੀ?ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਉਹਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਏ
ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਜਾਵੇ

ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਿੱਕ ਦੇਣਾ ਖੁੱਲੇਗਾ
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਜਾਵੇ ?

ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰ ਏ
ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਜਾਵੇ

ਓਹੇ ਘੋੜੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਟਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇਂ
ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਮਦਸਰ ਹਯਾਤ ਨੌਲ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ