ਚੱਖਿਆ ਹਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਖੀ ਚਟਿਆ ਨਈਂ

ਚੱਖਿਆ ਹਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਖੀ ਚਟਿਆ ਨਈਂ
ਪਰ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਮੋਇਆ ਜਭਿ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਈਂ

ਵੇਖੀਂ ਮੇਰਾ ਭੀਂ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿਚ
ਹਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਤਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਡਟਿਆ ਨਈਂ

ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੈਦੀ ਭਕੇ ਨਈਂ ਮਾਰੇ
ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਏ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਈਂ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਏ
ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਮਾ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਰਟਿਆ ਨਈਂ

ਬੀਰਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਰਾਂ ਤੇ
ਪਰ ਉਹ ਰੁੱਤਾਂ ਦਲ ਦੇ ਕਚੜੇ ਵੱਟਿਆ ! ਨਈਂ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਮਦਸਰ ਹਯਾਤ ਨੌਲ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ