ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਹੂਰ

ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਹੂਰ

ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਹੂਰ

ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਨਾਅਤੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਪਾਰੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ

ਨਾਤਾਂ