ਗ਼ੈਨ ਗ਼ਨੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਗ਼ਨੀਮਤਾਂ ਥੀਂ

ਗ਼ੈਨ ਗ਼ਨੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਗ਼ਨੀਮਤਾਂ ਥੀਂ
ਤੋੜੇ ਮੰਗਤੀ ਤੀਨਡੜੀ ਖ਼ੈਰਦੀ ਹਾਂ

ਹਰਦਮ ਮੈਂ ਚੰਮ ਕਦਮ ਰਹੀਆਂ,
ਤੋੜੇ ਖ਼ਾਕ ਤਸਾਡੜੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹਾਂ

ਤੇਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਦੀਆਂ ਜੱਗ ਗੋਲੀ,
ਤੋੜੇ ਜਟੜੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਗ਼ੈਰ ਦੀ ਹਾਂ

ਹੋਈ ਬੂਟਿਆ ਫ਼ਰਸ਼ ਮੈਂ ਬੈਠ ਤਲੀਆਂ,
ਤੋੜੇ ਚਮਕਣੀ ਧੁੱਪ ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ ਹਾਂ