ਜ਼ੋਏ-ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਯਾਰ ਵਿਸਾਰ ਜਾਣਾ,

ਜ਼ੋਏ-ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਯਾਰ ਵਿਸਾਰ ਜਾਣਾ,
ਇਕ ਵਾਰ ਆਵੇਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਣੀ ਹਾਂ

ਰਗਾਂ ਤਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਬਾਬ ਕਰਕੇ,
ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਵਰਾਗ ਥੀਂ ਗਾਵਨੀ ਹਾਂ

ਝਬ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ,
ਵੇਖਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਕਾਗ ਉੱਡ ਓਨੀ ਹਾਂ

ਫਿਰਾਂ ਭਾਲਦੀ ਬੂਟਿਆ ਲਾਲ਼ ਤਾਈਂ,
ਨਿੱਤ ਫ਼ਾਲ ਕਿਤਾਬ ਕਢਾ ਵੰਨੀ ਹਾਂ