ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਜਾਣਾ ਚੱਟ

ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਜਾਣਾ ਚੱਟ
ਤੀਡੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਫੁੱਟ

ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈਂਦਾ
ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਯਾ ਮੇਰਾ ਵੱਟ

ਪਹਿਲੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਬੀ ਤੇ ਪਾਈਏ
ਫੁੱਟ ਜਾਵੇ ਦੇਵਾਂ ਗੇ ਪੱਟ

ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਜਰਾਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ
ਮੈਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਝੱਟ

ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਲਦੀ ਨਈਂ ਏ
ਕਾਲ਼ੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਨੀਵੀਂ ਵੱਟ

ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ
ਖਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜੇ ਸੱਟ

ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ
ਹਾ ਹਾ ਬੈਲੀ ਸੱਜੀ ਸੱਟ