ਜਾਨੋਂ ਭੇਤ ਔਲੜਾ

We are sorry, this poem is not available in the selected script.

ਹਵਾਲਾ: ਤ੍ਰੇਲ; ਲਹਿਰਾਂ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਲਾਹੌਰ; ਸਫ਼ਾ 26 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )