ਨਈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ

We are sorry, this poem is not available in the selected script.

ਹਵਾਲਾ: ਤ੍ਰੇਲ; ਲਹਿਰਾਂ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਲਾਹੌਰ; ਸਫ਼ਾ 42 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )