ਸੋਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ

We are sorry, this poem is not available in the selected script.

ਹਵਾਲਾ: ਤ੍ਰੇਲ; ਲਹਿਰਾਂ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਲਾਹੌਰ; ਸਫ਼ਾ 24 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )