ਸ਼ਰਾਬ ਆਵੇ ਸ੍ਹਾਬ ਨਾ ਆਵੇ੓

ਪੈਰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਆਵੇ ਸ੍ਹਾਬ ਨਾ ਆਵੇ੓ ਨਿਗਾਰ ਆਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਆਵੇ੓ ਚੜ੍ਹੇ ਚਿੰਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਆਵੇ ਆ ਵੇਵ ਨਜ਼ਾ ਵੇਲੇ ਜ਼ਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਿਤਾਬ ਨਾ ਆਵੇ੓ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਕਾਬ ਆਵੇ ਆ ਵੇਵ ਨਾ ਆਇਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਮਹਿਫ਼ਲ ਤਸਾਡਯਯ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਏ ਜਨਾਬ ਆਵੇ ਆ ਵੇਵ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਪੈਰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ