ਜੰਗ

ਰਾਵਲ ਰਾਠ

ਆਓ ਬਈ ਸੱਜਣੋ ਰਲ ਫ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਨਗਗ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਾਵ ਲੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਤੰਗ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਰਾਵਲ ਰਾਠ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ