ਆਓ ਬਈ ਸੱਜਣੋ ਰਲ
ਫ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜੀਏ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਨਗਗ
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਾਵ ਲੱਲ
ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਤੰਗ