ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤਰ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ

ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤਰ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ
ਪਰ ਨਾ ਹਾਸੇ ਫੁੱਟੇ
ਮਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਸੋਕੇ
ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਫੁੱਟੇ
ਭੁੱਖੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ
ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਫੁੱਟੇ
ਤਾਹੀਓਂ ਸਾਡੇ ਵਹਿੜੇ ਫੁੱਟੇ
ਜੋ ਅਕਵਾਸੇ ਫੁੱਟੇ
ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤਰ

ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤਰ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ
ਆਸਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸ਼ਾਲਾ ! ਛੇਤੀ ਰੰਗ ਲਿਆਵਣ
ਪੀੜਾਂ ਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਚੰਗੀ ਜੂਨੇ ਉੱਠਣ ਸੱਭੇ
ਸੱਧਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਨਾ ਦੇਵਣ
ਅਕਲਾਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤਰ

ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤਰ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ
ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਣੇ ਬਦਲੇ
ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਭ
ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਬਦਲੇ
ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ
ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਬਦਲੇ
ਕੁਝ ਬਦਲ ਨਈਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਨਾ
ਪੇਟੇ ਤਾਣੇ ਬਦਲੇ
ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤਰ