ਹੁਸਨ

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ

ਕਸਮੇ
ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ
ਹੱਥ ਲਾਵਣ ਨੂੰ
ਜੀ ਨਈਂ ਕੀਤਾ

Read this poem in Romanor شاہ مُکھی

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ