ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਦਲ ਅਤੇ ਦੇਖ

ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਦਲ ਅਤੇ ਦੇਖ
ਕਈ ਬਹਾਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਆਵੇਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਦੇਖ

ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਬਾਗ਼ ਬਹਾਰਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ
ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਤੇ ਦੇਖ

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ
ਰਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਰਾਹਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖ

ਆਪਣੇ ਐਬ ਛਪਾਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੂਹੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ
ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਢੱਗੇ ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜਿੱਤੇ ਦੇਖ

ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਸਦਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ
ਇਕ ਇਕ ਹੰਝੂ ਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰਤੇ ਦੇਖ