ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਰਵੀ

ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੱਗ ਧਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਭਈ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਡਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਰਨ ਲਈ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਰਵੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ