ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ

See this page in :  

ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚ
ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ
ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ
ਪੱਗ ਧਰਨ ਲਈ
ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਭਈ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ
ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਡਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ
ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
ਦੁੱਖ ਜਰਨ ਲਈ
ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚ
ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ

Reference: Waachar; Page 9

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਰਵੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ