ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਭੈ

ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਰੁੱਤ
ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ
ਮੋਨਹਾ ਕਜ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਏ
ਮੱਤਾਂ
ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਤੇ
ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੀਲਕ
ਉਹਦੇ ਮਿੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਵੰਜੇ

Reference: Chan di mitti; Sanjh; Page 98

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਤੌਕੀਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ