ਮੇਰਿਆ ਸੱਜਣਾ ਵੇ

ਮੈਂ ਸਰਾਈਕੀ ਦੋ ਹੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਤੇਰੇ ਕਣ ਵਿਚ
ਮੇਰਿਆ ਸੱਜਣਾ
ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ
ਮਾਖਿਓਂ ਘੋਲ਼ ਨਈਂ ਸਕਦਾ
ਕਿਉਂ ਜੇ
ਕੌੜੀਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਹਜੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਏਸ ਫ਼ਰੇਬਾਂ ਬੁੱਧੀ
ਧਰਤ ਦੇ ਅਤੇ
ਬੁਢੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ
ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਗ ਖਾਦੇ ਤਾਲੇ
ਖੋਲ ਨਈਂ ਸਕਦਾ

Reference: Chan di mitti; Sanjh; Page 106

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਤੌਕੀਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ