ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ

ਦੋਹਾਂ ਵੱਟ ਲਨਗੋਟਰੇ ਲਏ ਮੋਲਹੇ ਕਾਰੇ

ਦੋਹਾਂ ਵੱਟ ਲਨਗੋਟਰੇ ਲਏ ਮੋਲਹੇ
ਕਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਦੇ

ਨਿਕਲ ਝੱਟ ਕੀਤਾ ਸਹਿਤੀ ਰਾਵ ਲੈ ਤੇ
ਪਾਸੇ ਭ੍ਭੱਨੀਵ ਨੇਂ ਨਾਲ਼ ਕੂਹਣੀਆਂ ਦੇ

ਜੱਟ ਮਾਰ ਮਧਾਣੀਆਂ ਫ਼ੀਆ ਸੁੱਟਿਆ
ਸਿਰ ਭੁੰਨਿਆ ਨਾਲ਼ ਦਧੋਨਿਆਂ ਦੇ

ਢੋ ਕਟਕ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ਼ ਲੜਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਅਬੂ ਸਮੁੰਦ ਵਿਚ ਚੂਹਣੀਆਂ ਦੇ