ਇਹ ਹਮਸਾਏ, ਇਹ ਮਾਂ ਜਾਏ

ਵਾਸਫ਼ ਅਲੀ ਵਾਸਫ਼

ਇਹ ਹਮਸਾਏ, ਇਹ ਮਾਂ ਜਾਏ ਕੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਏ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਬਹਿਰੂਪਨ ਨਕਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਭੇਸ ਵਟਾਏ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਫ੍ਫੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਸੱਚੇ ਮੋਤੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਛਪਾਏ ਮਰਦ ਕਲੰਦਰ ਉਹ ਹੈ 'ਵਾਸਫ਼' ਸੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀਨੇ ਲਾਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਵਾਸਫ਼ ਅਲੀ ਵਾਸਫ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ