ਉਡੀਕਾਂ

ਜ਼ਿਲ ਹੁਮਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ

ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਪਈ ਉਡੀਕਾਂ ਕਾਂਵਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬੋਲ ਦਸ ਪਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਣੀ ਭੇਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲ ਖੋਲ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰੀਚੇ ਕਰ ਨਾ ਟਾਲਮਟੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੋੜ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਢੋਲ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਵੇ ਨਚਾਂਂ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਅਨਮੋਲ ਹੁਮਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਦਰੀਚਾ ਦਿਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਜ਼ਿਲ ਹੁਮਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ