ਸਾਂਝ

ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਓ
ਆਖੇ ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ਼ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਰਹੀਏ ਹੱ