ਖੋਜ

ਮਾਂ ਬੋਲੀ

ਨਿਕੜੇ ਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪੀਂਘ ਹੁਲਾਰਾ ਬਾਹਵਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਟੱਕਰ ਪਾਣੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਵਾਂ ਦਾ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਆਬਿਦ ਅਮੀਕ Picture

ਆਬਿਦ ਅਮੀਕ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ...