ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਾਹ

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਾਹ
ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਆ ਯਾਹ

ਤੱਕ ਲੈ ਤੇਰੇ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਯਾਹ

ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੀਹ ਨਾ ਲਗਦੀ
ਪਾਣੀ ਅੱਗਾਂ ਆ ਯਾਹ

ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁਭੀਂ ਰੋਇਆ
ਅਪਣਾ ਦਰਦ ਆ ਯਾਹ

ਉਹੋ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਯਾਹ