ਖੋਜ

ਤੂੰ ਕੇਹਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਈਂ ਮੰਗਦੇ

ਤੂੰ ਕੇਹਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਈਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਡੰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਈਂ ਮੰਗਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਗਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਓਥੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਈਂ ਮੰਗਦੇ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی