ਅੰਜੁਮ ਰਾਣਾ

ਅੰਜੁਮ ਰਾਣਾ

ਅੰਜੁਮ ਰਾਣਾ

ਅੰਜੁਮ ਰਾਣਾ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੰਜੁਮ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਾਰ ਵਿਚ ਪਰੋਂਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਂਦੇ ਨੇਂ।

ਅੰਜੁਮ ਰਾਣਾ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ