ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ

ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ
ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ