ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ

ਅੰਜੁਮ ਰਾਣਾ

ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ
ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ

Read this poem in Romanor شاہ مُکھی

ਅੰਜੁਮ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ