ਖੋਜ

ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਸੀ

ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੋਸੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਸੀ ਚੰਗਾ ਹੋਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆ ਜਾਵੀਏ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਅਸਾਡੇ ਆਇਆ ਹੋਸਯਯ ਹੱਥ ਅਸਾਡੇ ਨੇਂ ਆਸਫ਼ਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੋਸੀ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی