ਤਿਉਂ ਹਰ ਕਾ ਭੂ

ਤਿਉਂ ਹਰ ਕਾ ਭੂ
ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲ਼ ਗਵਾਇ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਣ ਸੋਹਣੇ
ਜੋ ਰੁੱਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਅ