ਹੁਣ ਕਿਸ ਥੀਂ ਆਪ ਛਪਾਈ ਦਾ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਹੁਣ ਕਿਸ ਥੀਂ ਆਪ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੰਤ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਸੀਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬਾਂਗ ਬੋਲੀਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮਤੱਹੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਈ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮੰਬਰ ਤੇ ਬਾ ਵਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਆਪੇ ਪਰ ਕਟਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੀਂ ਭੀਸੀਂ ਥੀਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਧ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸੀਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਕੁ ਆਪ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਜੋ ਢੂੰਡ ਤੁਸਾਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਮੋਇਆਂ ਭੀ ਤੇਥੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਤ ਮੋਇਆਂ ਮੋੜ ਮੁਕਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਯਾ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਢੇਰੀ ਪਿਆ ਨੇ ਘਿਰੀ ਹੈ, ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾਚ ਨਚਾਈ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਹ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹਾਂ, ਝਬ ਕਰੋ ਇਨਾਇਤ ਸਾਇਲ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਇਲ ਕੀ? ਮੈਂ ਘਾਇਲ ਹਾਂ, ਘਾਇਲ ਤੂੰ ਆਪ ਛਪਾਈ ਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਸ ਥੀਂ ਆਪ ਛਪਾਈ ਦਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi