ਹੁਣ ਕਿਸ ਥੀਂ ਆਪ ਛੁਪਾਈ ਦਾ

See this page in :  

ਹੁਣ ਕਿਸ ਥੀਂ ਆਪ ਛੁਪਾਈ ਦਾ

ਕਿਤੇ ਸੁਨੰਤ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਸੇਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਬਾਂਗ ਬੋਲੇਂਦੇ ਹੋ
ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਈ ਦਾ

ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਿਹ ਵਾਅਜ਼ੀ ਹੋ
ਕਿਤੇ ਤੇਗ਼ ਬੁਹਾਦਰ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਆਪੇ ਪਰ ਕਟਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੀਂ ਭੇਂਸੀਂ ਥੀਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਧ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ
ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸੀਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਕੁ ਆਪ ਚੁਕਾਈ ਦਾ

ਜੋ ਢੂੰਡ ਤੁਸਾਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਰਦਾ ਹੈ
ਮੋਇਆਂ ਭੀ ਤੇਥੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਤ ਮੋਇਆਂ ਮੋੜ ਮੁਕਾਈ ਦਾ

ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਯਾ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ
ਇਹ ਢੇਰੀ ਪੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ ਹੈ, ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾਚ ਨਚਾਈ ਦਾ

ਬੁੱਲ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਹ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹਾਂ, ਝਬ ਕਰੋ ਇਨਾਅੱਤ ਸਾਇਲ ਹਾਂ
ਇਹ ਸਾਇਲ ਕੀ? ਮੈਂ ਘਾਇਲ ਹਾਂ, ਘਾਇਲ ਤੋਂ ਆਪ ਛੁਪਾਈ ਦਾ?

ਹੁਣ ਕਿਸ ਥੀਂ ਆਪ ਛੁਪਾਈ ਦਾ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ