ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈਂ ਪਿਆਰੇ

ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈਂ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈਂ

ਪਹਿਲੇ ਨਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੀਂ, ਆਪੇ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ
ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਧ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਔਰ ਨਿਭਾਈਂ
ਰਾਹ ਪਵਾਂ ਤੇ ਧਾੜੇ ਬੇਲੇ, ਜੰਗਲ਼,ਲੱਖ ਬਲਾਏਂ
ਬੁੱਕਣ ਚੇਤੇ ਚਿੱਤ ਮਚਤੇ, ਭੋਗਣ ਕਰਨ ਅਦਾਈਂ
ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜਗਾਤਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕੰਢੇ ਲੱਖ ਬਲਾਏਂ
ਹੋਲ ਦਿਲੇ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਨਘਾਈਂ
ਕਿਰਲੇ ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੀ, ਪਵਨ ਕਬੂਲ ਦੁਆਏਂ
ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਘੂੰਗਟ ਖੋਲ ਵਿਖਾਈਂ

ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈਂ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈਂ

ਹਵਾਲਾ: ਆਖਿਆ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ; ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਖ਼ਾਨ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਲਾਹੌਰ; ਸਫ਼ਾ 63 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )