ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈਂ ਪਿਆਰੇ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈਂ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਈਂ ਰਾਹ ਪਵਾਂ ਤੇ ਧਾੜੇ ਬੇਲੇ, ਜੰਗਲ਼, ਰੱਖ, ਬਲਾਏਂ ਬਿਘਨ ਚੇਤੇ, ਚਿੱਤ ਮਚਿਤੇ, ਬਘਨੇ ਰੋਕਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜਗਾ ਧਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕੰਢੇ ਲੱਖ ਬਲਾਏਂ ਹੋਲ ਦਿਲੇ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਨਘਾਈਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਘੂੰਗਟ ਖੋਲ ਦਿਖਾਈਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ