ਹੋਰੀ ਖੀਲੋਂ ਕਹਿ ਕਰ ਬਿਸਮ ਅਲੱਲਾ

ਹੋਰੀ ਖੀਲੋਂ ਕਹਿ ਕਰ ਬਿਸਮ ਅਲੱਲਾ

ਨਾਮ ਨਬੀ ਕੀਰਤਨ ਚੜ੍ਹੀ, ਬੂੰਦ ਪੜੀ ਅੱਲਾ ਅਲੱਲਾ
ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੀ ਉਹੀ ਖੁੱਲਾ ਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਫ਼ਨਾ ਫ਼ੀ ਅਲੱਲਾ

ਹੋਰੀ ਖੀਲੋਂ ਕਹਿ ਕਰ ਬਿਸਮ ਅਲੱਲਾ

ਅਲਸਤੁ ਬਿਰਬਕੁਮ ਪੀਤਮ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਘੁੰਗਟ ਖੁੱਲੇ
ਕਾਲੂ ਬੁਲਾਈ ਹੀ ਯੂੰ ਕਰ ਬੋਲੇ, ਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਅਲੱਲਾ

ਹੋਰੀ ਖੀਲੋਂ ਕਹਿ ਕਰ ਬਿਸਮ ਅਲੱਲਾ

ਨਹਨੁ ਅਕਰਬ ਕੀ ਬੰਸੀ ਬਿਜਾਈ, ਮਨ ਉਰਫ਼ ਨਫ਼ਸਹੁ ਕੀ ਕੂਕ ਸੁਣਾਈ
ਫ਼ਸਮ ਵਜ੍ਹਾ ਅਲੱਲਾ ਕੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ, ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਰਸੂਲ ਅਲੱਲਾ

ਹੋਰੀ ਖੀਲੋਂ ਕਹਿ ਕਰ ਬਿਸਮ ਅਲੱਲਾ

ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਪਾਉਂ ਪਕੜੋਂ ਗੀ, ਆਜ਼ਿਜ਼ ਹੂਕਰ ਬਿਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ
ਝਗੜਾ ਕਰ ਭਰ ਝੋਲ਼ੀ ਲੂਂਗੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੀ ਅਲੱਲਾ

ਹੋਰੀ ਖੀਲੋਂ ਕਹਿ ਕਰ ਬਿਸਮ ਅਲੱਲਾ

ਫ਼ਾਜ਼ਕਰੂਨੀ ਕੀ ਹੌਲੀ ਬਨਾਊਂ ਵਸ਼ਕਰੂਲੀ ਪਿਆ ਕੁ ਰਿਝਾਓਂ
ਇਸੇ ਪਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਊਂ, ਕੈਸਾ ਪਿਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅਲੱਲਾ

ਹੋਰੀ ਖੀਲੋਂ ਕਹਿ ਕਰ ਬਿਸਮ ਅਲੱਲਾ

ਸਬਗ਼ૃ ਅਲੱਲਾ ਕੀ ਭਰ ਪਿਚਕਾਰੀ, ਅਲੱਲਾ ਅਲਸਮਦ ਪਿਆ ਮੋਨਹਾ ਪਰ ਮਾਰੀ
ਨੂਰ ਨਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸੇ ਜਾਰੀ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੀ ਅਲੱਲਾ
ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹ ਦੀ ਧੂਮ ਮੱਚੀ ਹੈ, ਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਅਲੱਲਾ

ਹੋਰੀ ਖੀਲੋਂ ਕਹਿ ਕਰ ਬਿਸਮ ਅਲੱਲਾ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی